Horeca mag terras weer uitbreiden in Peel en Maas

Horecaondernemers in de gemeente Peel en Maas mogen ook tijdens het terrasseizoen in 2021 hun terras uitbreiden. Zo kunnen zij meer gasten ontvangen binnen de anderhalvemetersamenleving. Daarnaast krijgt de horeca dit jaar ook de mogelijkheid een overkapping te plaatsen over het bestaande (vergunde) terras. De gemeente Peel en Maas wil horecaondernemers, die financieel zwaar getroffen worden door de coronamaatregelen, hiermee tegemoet komen.

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de horeca in Nederland weer open mag. Vooruitlopend daarop heeft het College van B&W van Peel en Maas bepaald dat, zodra de horeca weer open mag, de terrassen uitgebreid mogen worden en het bestaande (vergunde) terras overkapt mag worden. Zo kunnen horecaondernemers zich voorbereiden en op tijd een plan of vergunningaanvraag indienen. Het terrasseizoen loopt tot en met oktober.

Omgevingsvergunning

Voor het plaatsen van een overkapping over het (bestaande) terras is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente toetst een aanvraag aan de brand-, bouw- en verkeersveiligheid. Een voorwaarde is ook dat de horecaondernemer vooraf overlegt met de omgeving en bij de aanvraag aantoont hoe de dialoog met omwonenden en omliggende bedrijven is gevoerd. De gemeente spant zich in om de vergunning zo snel mogelijk te verlenen.

Toestemming

Voor de uitbreiding van een terras, zonder overkapping, is geen vergunning nodig. De gemeente gedoogt dit. De ondernemer dient wel vooraf een plan in bij de gemeente, waarna de gemeente toestemming geeft. Het plan wordt beoordeeld door de taskforce horeca, die vorig jaar in Peel en Maas is gestart. In deze taskforce zitten vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, centrummanagement en medewerkers van de gemeente. Zij kijken onder andere of de uitbreiding van het terras veilig is, niet leidt tot overlast en de doorgang voor voetgangers, hulpdiensten en eventueel leveranciers niet wordt belemmerd. Ook hier stemt de horecaondernemer eerst af met de buren voordat een plan wordt ingediend.

Wethouder Paul Sanders geeft aan dat de gemeente in september of oktober gaat evalueren over dit besluit. "We kijken dan hoe het is verlopen en of de regeling wordt uitgebreid."