Brandbrief naar provincie over verkeerssituaties op N562 en N275

Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft een brandbrief gestuurd naar provincie Limburg om aandacht te vragen voor de verkeerssituaties op de N562 bij Helden en de N275 bij Beringe. In de brief wordt een dringend beroep gedaan op de provincie om deze verkeersknelpunten voortvarend op te pakken.

De N562 en de N275 zijn twee belangrijke ontsluitingswegen met veel doorgaand verkeer. Deze wegen zijn of kruisen drukbezochte routes voor fietsverkeer en overstekende voetgangers. Sinds 2018 is gemeente Peel en Maas met de provincie en met een werkgroep van bewoners uit Helden in gesprek om een aantal verkeersknelpunten op de Molenstraat/Roggelseweg op te lossen. In het laatste bestuurlijk overleg van 18 februari, waarbij voormalig gedeputeerde Mackus aanwezig was, zijn twee actiepunten aan de orde gekomen. Op de Molenstraat rijdt veel landbouwverkeer. Een deel hiervan is doorgaand verkeer dat gedwongen wordt om over de Molenstraat te rijden, omdat op de N277 (Midden-Peelweg) een verbod voor landbouwverkeer geldt. In het bestuurlijk overleg is aangegeven dat de provincie bereid is om haar standpunt over dit verbod te heroverwegen. Daarmee worden de dorpskernen Helden en Baarlo ontlast van doorgaand landbouwverkeer wat een positief effect heeft op de verkeersveiligheid en leefbaarheid in deze kernen. De gemeente heeft echter na deze bestuurlijke toezegging tot op heden geen nadere informatie meer ontvangen.

Ook vroeg de gemeente in het gesprek met de gedeputeerde om een aantal verkeersmaatregelen, zoals snelheidsremmende maatregelen, het verbreden van de fietssuggestiestroken en/of het realiseren van veilige oversteeklocaties. De provincie zou bekijken of het groot onderhoud, dat in 2025 gepland staat, naar voren gehaald kan worden naar 2023. De provincie zou een verslag maken van het overleg en zo spoedig mogelijk een terugkoppeling geven op de actiepunten. In een terugkoppeling is geen duidelijkheid gegeven
over bovenstaande actiepunten. "Een beslissing over het openstellen van de Midden-Peelweg is
niet genomen. Bovendien hebben we geconstateerd dat dit onderwerp niet expliciet is
opgenomen in de Gebiedsverkenning Noord-Limburg. Over de planning van het groot onderhoud hebben we ook geen duidelijkheid gekregen. We vragen uw aandacht voor een goed proces, een spoedige voortgang en een duidelijke communicatie", aldus de gemeente in de brief.

De provincie heeft begin dit jaar opdracht gegeven om de problematiek rondom de rotonde Bonaparte in Beringe nader in kaart te brengen. Onlangs heeft de provincie aangegeven dat er lage prioriteit aan het oplossen van dit knelpunt wordt toegekend. "Wij betreuren dat ten zeerste. Het is zeer gewenst om op korte termijn de voorgestelde maatregelen te nemen. Wij vragen u daarom dringend om dit standpunt bestuurlijk te heroverwegen. Wij dringen aan op
het spoedig en voortvarend oppakken van de aanbevelingen uit het genoemde rapport. Dit
dossier speelt naar onze mening al veel te lang."

De provincie laat weten nog niet inhoudelijk op de vragen in te kunnen gaan.