Geen ­verlenging vergunning zonnepark Grashoek

9-5-2018 door: Redactie
Het plan om een zonnepanelenweide te beginnen in Grashoek krijgt geen verlenging van de vergunning, zo besliste het College van B&W onlangs. De gemeente geeft aan dat de gevraagde plannen niet op tijd binnen waren, er geen subsidieaanvraag is gedaan en dat er misschien niet genoeg draagvlak is voor een zonnepark. De plan-indiener had het idee een zonnepanelenweide aan te leggen op een stuk land dicht bij de dorpskern van Grashoek.

Gemeente Peel en Maas nam in november 2016 een positief standpunt in over een zonnepanelenweide op een stuk grond tussen de Helenaveenseweg en de Roomweg. Op 20 maart 2017 werd een omgevingsvergunning verleend aan de initiatiefnemers. Daarmee kreeg de aanvrager één jaar de tijd om samen met de omgeving tot een gedragen plan te komen. Dat is niet het geval, aldus de gemeente.

Als reden voor de afwijzing van een verlenging van de vergunning geeft het college vier redenen. Volgens de gemeente heeft de aanvrager niet alle benodigde stukken ingeleverd en is er geen omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Ook is er geen SDE+-subsidieaanvraag gedaan door de initiatiefnemer van het plan, aldus de gemeente. Verder heeft de gemeenteraad het college verzocht alle voorstellen voor zonnepanelenweiden aan te houden tot er beleid is ontwikkeld.

Als laatste vraagt het college zich af of er wel voldoende draagvlak is in de omgeving van het beoogde zonnepanelenpark. “Tegen de tijdelijke omgevings-vergunning zijn enkele bezwaar-schriften ingediend”, aldus het college. “Deze beargumenteren geen tot weinig draagvlak voor de ontwikkeling van het zonnepark.” Volgens de gemeente was bij een bijeenkomst in Grashoek over het onderwerp de sfeer zeer gespannen en was de participatiewens van het dorp marginaal. Vanwege die argumenten besliste het college geen verlenging van de vergunning af te geven.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie